Блог Блог Класифікація мікропроцесорів
Класифікація мікропроцесорів PDF Print Email

Класифікація мікропроцесорів та їх основні параметри

За кількістю ВІС розрізняють однокристальні, багатокристальні та багатокристальні секціоновані МП.

Однокристальні МП реалізують усі апаратні засоби процесора у вигляді однієї ВІС або НВІС. Однокристальний МП має фіксовану розрядність слова, набір команд і конс­труктивно виконаний у вигляді однієї інтегральної схеми (ІС). Усі здійснювані ним операції визначаються набором команд МП. Особливістю однокристального МП є наяв­ність компьютерного ремонту внутрішньої магістралі для передачі внутрішніх ін­формаційних даних і керуючих сигналів.  Можливості цих МП обмежені апаратурними ресурсами кристала і корпу­са, але із збільшенням ступеня інтеграції кристала та кількості виводів корпуса параметри МП безперервно по­ліпшуються.


У багатокристальних МП логічна структура розподі­ляється на функціонально закінчені частини, які реалізу­ються у вигляді окремих ВІС та НВІС або окремих криста­лів в одній НВІС.

Багатокристальні секціоновані МП складаються з набору мікропроцесорних секцій.

Мікропроцесорна секція — мікропроцесорна інтегральна схема, яка реалізує частину МП і має засоби простого функціо­нального об'єднання з однотипними або іншими мікропроцесор­ними секціями для побудови закінчених МП, МПП або мікроЕОМ.

Керування секціонованими МП здійснюється мікропрограмними засобами. До секціонованих МПК належать ВІС серій: К1800, КР1802, КМ1804 та ін. Головне їх приз­начення — створення високопродуктивних багаторозрядних МП і МПС, на базі яких реалізуються різноманітні ке­руючі обчислювальні системи.

Основу МПК ВІС становить базовий комплект ІМС од­нієї серії. Він може складатися з ІС однокристального МП 3 фіксованими розрядністю та набором команд або ком­плекту ВІС однокристального МП. Для розширення функ­ціональних можливостей МП базовий МПК ВІС доповню­ється іншими типами ВІС: ОЗП, ПЗП, ППЗП, інтерфейсними інтегральними схемами, контролерами зовнішніх пристроїв та ін.

За типом оброблюваних сигналів розрізняють цифрові та аналогові МП. В обох типах МП обробка інформації цифрова. В цифрових МП обробляються суто цифрові сигнали, а в аналогових для обробки аналогових сигналів вбудовано аналого-цифровий пристрій (АЦП) і цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП). У них вхідні аналогові сиг­нали передаються в МП через АЦП, обробляються сервисним центром в циф­ровій формі, перетворюються на аналогову форму в ЦАП і надходять на вихід.

 

FORM_HEADER

FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH